Főoldal Bejelentkezés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

"Egy mozdulat" nyereményjáték szabályzata

Egy mozdulat – regisztrációs nyereményjáték
Részvételi feltételek
 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a nyereményjáték részvételi feltételeit! A nyereményjátékban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.
 
1) A nyereményjáték fő adatai
 
1.1 A nyereményjátékot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., a továbbiakban KvVM) szervezi; a technikai lebonyolításban a WELL Reklámügynökség Kft. (székhely: 1126 Bp., Orbánhegyi út 50.) vesz részt.
 
1.2 A nyereményjáték időtartama: 2009. július 1. – 2009. november 30.
 
2) A nyereményjátékban való részvétel feltételei
 
2.1 A nyereményjátékban a magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 2009. július 1. és november 30. között elektronikusan regisztrálnak a www.egymozdulat.hu internetes oldalon.
 
2.2 A résztvevő a fentieken túlmenően abban az esetben vehet részt a nyereményjátékban, amennyiben tudomásul veszi, hogy
 
a) a regisztrációval elfogadja a nyereményjáték jelen részvételi feltételeit;
 
b) A KvVM nem felelős a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal, tévesen vagy hibásan kézbesített elektronikus adatokkal, postai küldeményekkel, ill. a nyeremények postázásával kapcsolatos semmilyen kárért, és az ebből eredő igényért.
 
c) A KvVM jogosult korlátozás nélkül nyilvánosságra hozni a nyertes résztvevők személyes adatai közül a résztvevő nevét, a nyeremény megjelölésével együtt. A nyertes kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a fenti adat közzétételéhez;
 
d) A nyereményjátékban való részvétel, valamint kapcsolódó adatszolgáltatás a résztvevő részéről önkéntes.
 
3) A nyeremény
 
A résztvevők között 1 db 50.000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalványt (főnyeremény) és 50 db „Egy mozdulat” (alnyeremény) dedikált feliratos póló kerül kisorsolásra. A KvVM a nyeremény változtatásának jogát fenntartja. A nyeremény nem váltható készpénzre, és másra át nem ruházható.
 
4) A sorsolás és a nyeremény átvétele
 
4.1 A sorsolás időpontja: 2009. december 9. 10 óra
 
4.2 A sorsolás helyszíne: WELL Kft. – 1126 Bp., Orbánhegyi út 50.
 
4.3 A sorsolás lebonyolítása: Az összes beérkezett érvényes regisztráció közül 1 főnyeremény és 50 db alnyeremény nyertes kisorsolására kerül sor, véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás segítségével. A nyertesek kisorsolása után 3 (három) főnyeremény pótnyertes sorsolására is sor kerül, akik a kisorsolás sorrendjében lépnek a főnyeremény nyertes helyébe, amennyiben az első főnyeremény nyertes az értesítést követő 15 napon belül nem veszi át a nyereményt. Az alnyeremény nyertesek nyereményükről elektronikus értesítést kapnak, amennyiben erre 15 napon belül válaszolva megadják címüket, az alnyereményt postai úton kapják meg.
 
4.5 A nyertest a KvVM a regisztráción megadott e-mail elérhetőségén keresztül értesíti. A főnyeremény nyertes köteles a nyereményt az értesítés átvételét követő 15 napon belül átvenni, az alnyeremény nyertesek pedig postacímüket ugyancsak 15 napon belül megadni a nyereményről szóló értesítésben meghatározott módon. Az átvételre/válaszra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Amennyiben a nyertes a nyereményt a megadott határidőben nem veszi át, illetve nem jelez vissza, a nyertes elveszíti a nyereményhez fűződő jogát.
 
4.6 Ha a nyertes játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével – elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló szülővel -, vagy az ezek által felhatalmazott nagykorú természetes személlyel együtt jogosult.
 
4.7 A résztvevők a részvétellel hozzájárulnak, hogy a nyeremény átadásáról kép- és hangfelvétel készüljön, amelyet a KvVM a későbbiekben korlátlan ideig, tetszőleges módon, díjmentesen felhasználhat.
 
5) Adófizetési kötelezettség, költségek
 
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó és illeték kötelezettségeket a KvVM viseli.
 
A főnyeremény nyertese viseli a főnyeremény átvételével kapcsolatos egyéb költségeket, így különösen az átvétel helyére történő utazás és a főnyeremény elszállításának költségeit.
 
6) Kizárások
 
Az akcióban nem vehetnek részt a KvVM vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Well Reklámügynökség Kft. alkalmazottai, és mindazok, akik részt vettek a játék lebonyolításában és szervezésében, továbbá a fenti személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont szerinti közeli hozzátartozói.
 
7) Adatkezelési nyilatkozat
 
A nyereményjátékban résztvevő személyek adataik közlésével hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az KvVM nyereményjáték lebonyolításához felhasználja. Az adatok a résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
 
8) Egyéb nyilatkozatok
 
8.1 A KvVM nem felelős és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a nyereményjáték során, annak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, valamint a nyereményjáték során bekövetkezett kézbesítési és egyéb késedelemből, hibákból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségek, károk, veszteségek tekintetében. Jelen felelősségkorlátozás nem terjed ki az élet, testi épség és egészség megkárosításáért való felelősségre, illetőleg a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősségre.
 
8.2 A nyeremény és a részvételi feltételek módosításának, visszavonásának jogát a KvVM fenntartja a www.egymozdulat.hu weboldalon történő egyidejű közzététellel.
 
Módosítva 2009. november 11. 

Energia Klub Zöldövezet TársulásKlímabarát Otthon